Classis Enschede Scriba Classicale Vergadering: Mevr ds M. Schepers-van der Poll Tel.: 053-4343238 e-mail M.Schepers-van der Poll Vergaderingen B.M.: 20-03-2018 Eerstvolgende Classicale Vergadering  13-02-2018 te Usselo 11-04-2018 Generale synode vergadert op: n.t.b.
Taken In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland wordt de taak van de classicale vergadering omschreven als: • Leidinggeven aan het leven en werken van de classis. • Vaststellen van een beleidsplan. • Meewerken aan activiteitenplan t.b.v. opbouw van de gemeente. • Gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van gemeenten voor elkaar. • Bevorderen van saamhorigheid en gezamenlijke bezinning van de predikanten. • Toezien dat gemeenten hun roeping en taak nakomen. • Advies geven en hulp bieden aan kerkenraden. • Vaststellen van grenzen tussen gemeenten. • Behandelen van verslagen (CRO Synode) • Uitspreken naar synode wat leeft in gemeenten. • Geven van consideraties. • Adviseren en toerusten gemeenten. Samen met CRO (Classicaal Regionaal Overlegorgaan): • Adviseren en toerusten gemeenten. • Kerkvisitatie. • Opzicht. • Behandelen van Beheerszaken. • Behandelen van bezwaren en geschillen.
E C Classis Enschede