Classis Enschede Scriba Classicale Vergadering: Mevr ds M. Schepers-van der Poll Tel.: 053-4343238 e-mail M.Schepers-van der Poll Vergaderingen B.M.: 20-03-2018 Eerstvolgende Classicale Vergadering  13-02-2018 te Usselo 11-04-2018 Generale synode vergadert op: n.t.b.
Nieuws De generale synode heeft op vrijdag 17 november 2017 de kerkordevoorstellen deel 3 in eerste lezing vastgesteld. Dat gaat o.a. over de mobiliteit van de predikant. Deze voorstellen zijn inmiddels naar de kerkenraden en classes verzonden. Op 3 januari j.l. heeft dr. Jaap van Beelen (Regionaal Adviseur Classicale Vergadering) hierop in Dalfsen een toelichting gegeven voor alle classes in Overijssel- Flevoland. De kerkenraden buigen zich nu over de voorstellen en dienen vóór 1 februari hun opmerkingen, aanvullingen en bezwaren in te zenden bij de scriba van de classis. De classis Enschede zal in de vergadering van 13 februari hierover considereren. De bevindingen worden dan toegezonden aan de Synode ter bespreking. Dit is dan tevens het laatste deel in het kader van de Kerkordeaanpassingen die verband houden met de nieuwe organisatie structuur. De bedoeling is dat één en ander, behoudens goedkeuring, per 1 mei 2018 in werking gaat treden. Daarbij worden dan de huidige classes opgeheven.
E C Classis Enschede