Classis Enschede Scriba Classicale Vergadering: Mevr ds M. Schepers-van der Poll Tel.: 053-4343238 e-mail M.Schepers-van der Poll Vergaderingen B.M.: 20-03-2018 Eerstvolgende Classicale Vergadering  13-02-2018 te Usselo 11-04-2018 Generale synode vergadert op: n.t.b.
Behandelde thema’s 27 januari 2016 Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken (RCBB) De   heer   W.C.   Vos,   gemeenteadviseur   Kerkbeheer,   houdt   een   interessante   inleiding   over   de   taken   en verantwoordelijkheden   van   dit   College   uitvoerig   geïllustreerd   met   praktijkvoorbeelden.   De   RCBB   ziet toe   op   het   goed   beheren   van   de   gelden   van   de   kerken   (Kerkrentmeesters,   Diaconie)   en   beoordeelt de   jaarrekeningen   en   begrotingen.   Het   is,   zeker   in   deze   tijd,   van   groot   belang   dat   er   een   goede communicatie   met   korte   lijnen   is   tussen   RCBB   en   de   genoemde   plaatselijke   colleges   en   omgekeerd. De   RCBB,   hoewel   niet   uitvoerings-verantwoordelijk,   adviseert   en   overlegt   graag   in   een   vroeg   stadium over   mogelijk   optredende   knelpunten   in   financiën   en   beheer.   Vanuit   de   brede   ervaringen   binnen   het RCBB kan dan tijdig door de gemeente gewerkt worden aan passende oplossingen. 25 mei 2016 Tijdens   deze   Classicale   Vergadering   heeft   de   Regionaal   Adviseur   Classicale   Vergadering,   dr   Jaap van   Beelen,   een   toelichting   gegeven   op   de   nota   “Kerk   2025:   een   stap   verder”.   Bij   de   “Samenvatting Verslag   Classicale   Vergadering   25   mei   2016”   onder   het   kopje   Downloads ”   is   een   samenvatting hiervan gegeven. 26 oktober 2016 Het   plenaire   gesprek   in   de   Classicale   vergadering   van   26   oktober   2016   ging   over   de   vraag:   “Wat   zie je als belangrijkste uitdaging voor de gemeente” en “Hoe kan daar op ingespeeld worden? Een korte samenvatting hiervan is in te zien onder het Hoofdstuk “Downloads”, volgnummer 11. 19 januari 2017 Dr.Jaap   van   Beelen   (RACV)   een   toelichting   gegeven   op   de   eerste   set   kerkordewijzigingen   als   gevolg van   de   voorgenomen   besluiten   in   vervolg   op   “Kerk   2025”.   Deze   vergadering   heeft   plaats   gevonden   in de   dorpskerk   in   Wierden,   Burg.   J.C.   vd   Berghplein   1,   omdat   het   een   gezamenlijke   bijeenkomst   betreft met   Classis Almelo.   De   kerkenraden   kunnen   nu   considereren   en   hun   bevindingen   toezenden   aan   de scriba   van   de   Classis.   Op   de   CV   van   25   april   vindt   dan   de   vaststelling   van   de   consideraties   plaats   ten behoeve van de Synode. 25 april 2017 De     hoofdmoot     tijdens     deze     classicale     vergadering     werd     gevormd     door     de     voorgenomen reorganisatieplannen   van   de   PKN   (Kerk   2025).   Daartoe   is   een   eerste   serie   voorstellen   aan   de gemeenten   gepresenteerd.   De   gemeenten   hebben   hun   bevindingen   doorgegeven   aan   de   classis.   En op   deze   vergadering   wordt   de   definitieve   formulering   namens   de   classis   Enschede   vastgelegd   in   de richting van de Synode. Er waren 10 vragen ter beantwoording voorgelegd. Per   vraag   worden,   na   vaak   uitvoerige,   intensieve   en   inhoudelijke   discussies,   de   antwoorden   op   een whiteboard    geformuleerd.    Over    een    aantal    antwoorden    is    gestemd;    over    andere    werd    unaniem besloten.   De   op   deze   manier   verkregen   reacties   vanuit   de   classis   Enschede   zijn   in   een   brief   vervat   en vóór 1 mei door de scriba verzonden aan de Synode, ter behandeling in hun september vergadering. 4 oktober 2017. De     hoofdmoot     tijdens     deze     classicale     vergadering     werd     gevormd     door     de     voorgenomen reorganisatieplannen   van   de   PKN   (Kerk   2025).   Daartoe   is   een   tweede   serie   voorstellen   aan   de gemeenten   gepresenteerd.   De   gemeenten   hebben   hun   bevindingen   doorgegeven   aan   de   classis.   En op   deze   vergadering   wordt   de   definitieve   formulering   namens   de   classis   Enschede   vastgelegd   in   de richting van de Synode. Er waren 10 vragen ter beantwoording voorgelegd. Per   vraag   worden,   na   vaak   uitvoerige,   en   inhoudelijke   discussies,   de   antwoorden      geformuleerd.   De op   deze   manier   verkregen   reacties   vanuit   de   classis   Enschede   zullen   door   de   scriba   verzonden worden aan de Synode, ter behandeling in hun vergadering.
E C Classis Enschede