ANBI Transparant online  (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Classis-Enschede
E C Classis Enschede
A. Algemene gegevens Naam ANBI: Classicale vergadering te Enschede Telefoonnummer Tel.: 053 4343238 RSIN/Fiscaal nummer: 5500 Website adres: www.classis-enschede.nl E-mail: classis.enschede@gmail.com Adres: Cornelia Schefferlaan 33 Postcode: 7545 RZ Plaats: Enschede De   classicale   vergadering   is   allereerst   een   ontmoetingsplek   van   de   afgevaardigden   vanuit   deze   gemeenten.   Daarnaast   heeft   de   classis   bestuurlijke en organisatorische taken. De   classis   slaat   bruggen   tussen   de   gemeenten   en   verbindt   hen   met   elkaar   tot   een   met   samenhangend   geheel.   In   de   onderlinge   ontmoeting   worden informatie   en   ervaringen   gedeeld.   De   classis   wil   uitgroeien   tot   een   aantrekkelijke   ontmoetingsplaats   waar   de   gemeenten   met   elkaar   in   het   gesprek zijn over het kerk-zijn in deze tijd en zo bijdragen dat het bevrijdende Woord van God veelstemmig tot klinken komt in de regio. Deze classicale vergadering is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De   kerkorde   van   de   Protestantse   Kerk   in   Nederland   bevat   o.m.   bepalingen   omtrent   het   bestuur,   de   financiën,   toezicht   en   (tucht)rechtspraak   die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de:   landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De   Protestantse   Kerk   heeft   van   de   Belastingdienst   een   groepsbeschikking   ANBI   gekregen.   Dat   wil   zeggen   dat   de   afzonderlijke   gemeenten   en andere   instellingen   die   tot   dit   kerkgenootschap   behoren   zijn   aangewezen   als   ANBI.   Dit   is   ook   van   toepassing   op   de   Classicale   Vergadering   te Enschede. B. Samenstelling bestuur . De   classicale   vergadering   kiest   jaarlijks   uit   haar   midden   een   moderamen,   bestaande   uit   tenminste   een   preses,   een   scriba   en   een   assessor,   met dien   verstande   dat   in   elk   geval   een   predikant   deel   uitmaakt   van   het   moderamen.   Op   dezelfde   wijze   wordt   een   breed   moderamen   gekozen   en   wel zodanig   dat   hiervan   tenminste   2   predikanten,   2   ouderlingen   die   niet   tevens   kerkrentmeester   zijn,   2   ouderling-kerkrentmeester   en   2   diakenen   deel uitmaken. (Ordinantie 4 artikel 16). De samenstelling van het (breed) moderamen kunt u vinden op de website onder ‘ Breed Moderamen ’. C. Doelstelling/visie. De   Protestantse   Kerk   verwoordt   in   de   eerste   hoofdstukken   van   de   Kerkorde   wat   zij   gelooft   en   belijdt.   Dit   vormt   de   basis   van   haar   kerkstructuur,   haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 1   -   De   Protestantse   Kerk   in   Nederland   is   overeenkomstig   haar   belijden   gestalte   van   de   ene   heilige   apostolische   en   katholieke   of   algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 3   -   Betrokken   in   Gods   toewending   tot   de   wereld,   belijdt   de   kerk   in   gehoorzaamheid   aan   de   Heilige   Schrift   als   enige   bron   en   norm   van   de   kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. D. Beleidsplan. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland Het beleidsplan van de Classicale Vergadering 2014-2018 vindt u via deze link: Beleidsplan\Beleidsplan Classis Enschede 2014-2018 E. Beloningsbeleid. Leden   van   het   moderamen   en   of   breed   moderamen   en   commissies   ontvangen   geen   vergoeding   voor   hun   werkzaamheden.   Alleen   werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. F. Verslag Activiteiten. De   Classicale   Vergadering   Enschede   vergadert   3   maal   per   jaar,   roulerend   d.w.z.   de   aangesloten   gemeenten   zijn   per   toerbeurt   gastheer   voor   de Classicale    Vergadering.    Belangrijk    onderdeel    van    deze    vergadering    is    de    uitwisseling    van    de    gemeentelijke    ontwikkelingen.    Naast    deze vergaderingen   wordt   er   naar   gestreefd   met   een   zekere   regelmaat   een   thema   te   behandelen   dat   alle   gemeenten   betreft.   Verder   zijn   leden   van   de Classicale   Vergadering   afgevaardigd   naar   de   landelijke   synode   resp.   het   Classicaal   Regionaal   Overlegorgaan   (CRO).   In   de   Classicale   Vergadering wordt hiervan verslag gedaan. G. Voorgenomen bestedingen. De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. Onderstaande   staat   van   baten   en   lasten   geeft   via   de   kolom   begroting   inzicht   in   de   begrote   ontvangsten   en   de   voorgenomen   bestedingen   in   het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Toelichting Kerkgenootschappen   en   hun   onderdelen   zorgen   in   Nederland   zelf   voor   de   benodigde   inkomsten   voor   hun   activiteiten.   De   Classicale   Vergadering (verder   CV)   Enschede   krijgt   voor   haar   werkzaamheden   jaarlijks   een   bijdrage   van   de   PKN   Utrecht.   De   bijdrage   door   de   CV   in   de   kosten   van   het Studentenpastoraat   in   Enschede   en   eventuele   meerkosten   of   tekorten   worden   verdeeld   over   de   gemeenten   van   de   CV      of   komen   ten   laste   van   de algemene reserve.